trình kiểm tra liên kết

Sử dụng trang này để kiểm tra xem nhiều liên kết tải xuống vẫn hoạt động. Nhập tối đa 200 url dưới đây, một url mới trên mỗi dòng và nhấp vào 'Kiểm tra tệp'