Các điều khoản và điều kiện
Chào mừng bạn đến với MINHTHAI.NET điều khoản dịch vụ. Vui lòng đọc chúng đầy đủ.
TOS cơ bản

Tất cả người dùng phải từ 13 tuổi trở lên và đồng ý không sử dụng dịch vụ MINHTHAI.NET cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Tất cả người dùng phải đồng ý tuân thủ luật pháp địa phương về hành vi trực tuyến và luật bản quyền. MINHTHAI.NET được thiết kế để sử dụng cá nhân và mọi hoạt động kinh doanh đều bị nghiêm cấm. Tất cả người dùng không được sử dụng các dịch vụ của MINHTHAI.NET để vi phạm bất kỳ luật nào bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền. Mọi vi phạm sẽ dẫn đến việc xóa ngay tất cả các tệp MINHTHAI.NET đã được lưu vào địa chỉ IP của bạn.

Tất cả người dùng đều tự chịu rủi ro khi sử dụng MINHTHAI.NET, người dùng hiểu các tệp được tải lên trên MINHTHAI.NET không riêng tư, chúng có thể được hiển thị để người khác xem và người dùng MINHTHAI.NET hiểu và đồng ý rằng MINHTHAI.NET không thể chịu trách nhiệm về nội dung được đăng trên trang web của mình và bạn vẫn có thể tiếp xúc với các tài liệu đó và bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ của MINHTHAI.NET.

Điều kiện

- Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ MINHTHAI.NET vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào.
- Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, xóa Nội dung và tài khoản chứa Nội dung mà chúng tôi quyết định là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, phỉ báng, khiêu dâm hoặc bị phản đối hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên nào hoặc Điều khoản sử dụng.
- Nếu người dùng được sử dụng MINHTHAI.NET để lưu trữ biểu tượng, mặt cười, biểu tượng buddy, hình đại diện diễn đàn, huy hiệu diễn đàn, hình ảnh chữ ký diễn đàn hoặc bất kỳ hình ảnh nào khác cho thiết kế trang web tất cả hình ảnh của bạn sẽ bị xóa.

Thông tin bản quyền

MINHTHAI.NET không yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ đối với hình ảnh được tải lên bởi 'người dùng.

MINHTHAI.NET sẽ xem xét tất cả bản quyền & bản sao; khiếu nại vi phạm đã nhận và xóa các tệp được phát hiện là đã được tải lên hoặc phân phối vi phạm bất kỳ luật nào như vậy. Để thực hiện xác nhận quyền sở hữu hợp lệ, bạn phải cung cấp MINHTHAI.NET với thông tin sau:

- Chữ ký thực hoặc chữ ký điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho nó; /> - Mô tả tác phẩm có bản quyền đã bị vi phạm;
- Mô tả về tài liệu và thông tin vi phạm hợp lý đủ để cho phép MINHTHAI.NET định vị tài liệu;
- Thông tin liên hệ của bạn , bao gồm địa chỉ, số điện thoại và email của bạn;
- Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc pháp luật; và
- Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới sự đau đớn và hình phạt về tội khai man, bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Khiếu nại có thể được gửi cho chúng tôi qua trang báo cáo lạm dụng .